DIGITAL THAILAND

ปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลให้เกิดการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก และความมั่นคงทางสังคมของประเทศต่อไป

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย หากแต่เป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล และหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่ย สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ กำลังแข่งขันในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับนี้จึงจะต้องปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทดังกล่าวด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทษผ่านการลงทุนครั้งใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อยระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ไปจนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ที่มา : http://www.digitalthailand.in.th/about

สมัครด่วน กิจกรรมเสวนาเชิงให้คำปรึกษา แบบเข้มข้น 8 วันเต็ม เริ่ม 19 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเสวนาเชิงให้คำปรึกษา

บริบทความท้าทาย

ประเทศไทยต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รับมือต่อความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

  • การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้ การศึกษา การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ ให้เกิดการกระจายทรัพยากร และโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมยิ่งขึ้น  การบริการจัดการการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีนัยตอ่ผลิตภาพของปนะเทศรวมถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ
  • การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และรัฐวิสาหกิจชุมชมให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
  • การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาลด้าวยยุคปัจจุบัน การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล
  • การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ.2558 ที่มีนัยสำคัญต่อการต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและกำลังคนจากไทยไปสู่โลก
  • การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทำงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงคนทั่วไปที่จะต้องไปเป็นคนที่ฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก
  • การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นอันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศโดยสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้