เกี่ยวกับเรา

1. ชื่อโครงการย่อย/รายการงบประมาณ (ตามเล่มขาวคาดแดง) : โครงการคลินิกเพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้ผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขัน

2. ภายใต้ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

4. หลักการและเหตุผล
จากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงทำให้มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ทำให้ผู้คนได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีเป็นปัจจัยเสริมในการดำรงชีวิตที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องนำเอามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ
จากยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัลและเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันนี้องค์กรธุรกิจในภูมิภาคอีสานใต้ยังนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจได้ไม่มากเท่าที่ควรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น งบประมาณ องค์ความรู้ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ หากมีการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในเรื่องขององค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทำให้องค์กรธุรกิจในภูมิภาคอีสานใต้มีศักยภาพในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ หรือต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้เอง คณะบริการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดทำศูนย์บริการองค์ความรู้ออนไลน์และคลินิกให้คำปรึกษาด้าน ICT สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการในทุกศาสตร์ที่มีในคณะบริหารศาสตร์ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยศูนย์บริการองค์ความรู้ออนไลน์และคลินิกให้คำปรึกษามีพันธกิจหลักเกี่ยวกับการวิจัยแล้วนำผลวิจัยไปเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ การให้บริการวิชาการโดยการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ การให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือด้าน ICT

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการองค์ความรู้และคลินิกให้คำปรึกษาด้าน ICT ออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ
5.2 เพื่อให้บริการองค์ความรู้ด้าน ICT สำหรับผู้ประกอบการสำหรับนำไปใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
5.3 เพื่อให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและเครื่องมือด้าน ICT แก่ผู้ประกอบการ
5.4 เพื่อวิจัยการประยุกต์ใช้ ICT มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการ