ติดต่อเรา

 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เลขที่ 85 ถนนวาริน–เดชอุดม ตำบบเมืองศรีไค

 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราธานี 34190

 โทรศัพท์ 0-4535-3804 โทรสาร 0-4535-3805

MAPS