ทีมงานของเรา

นายจักริน วชิรเมธิน

อีเมล chakarin.v@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
โทรศัพท์ 0-4535-3836  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ ms 211

นายอนิรุธ สืบสิงห์

อีเมล anirut.biz@gmail.com  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
โทรศัพท์ 0-4535-3836  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ ms 211

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว

อีเมล rboondao@hotmail.com  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชา / แผนก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
โทรศัพท์ 0-4535-3826  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ ms 409

นายดุสิต ศรีสร้อย

อีเมล dusit.sri@gmail.com  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
โทรศัพท์ 0-4535-3809  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ ms 210

นางสาวพิมลพรรณ อุดมพันธ์

อีเมล phimonphan.ubu@gmail.com  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
โทรศัพท์ 0-4535-3815  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ ms 416

นางสาวสรินทิพย์ ทวีเดช

อีเมล sthaweedej@yahoo.com  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
โทรศัพท์ 0-4535-3828  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ ms 420

นางสางอรุณี มะฏารัก

อีเมล aruneekku@gmail.com  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
โทรศัพท์ 0-4535-3824  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ ms 407