คำถามที่พบบ่อย

Thailand 4.0 คืออะไร?

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ

1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”

2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง

3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services

4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

ที่มา : http://www.admissionpremium.com/news/1377

ทำไมต้องมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ?

  • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้เศรษฐกิจกิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศดังที่รัฐบาลแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
  • เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าวโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาขนเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ เนื่องจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม (และในหน่วยงานของรัฐเองก็เป็นเรื่องของทุกๆหน่วยงาน)
  • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางของการจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากรและงบประมาณที่เหมาะสม ลดความซ้ำซ้อนรวมถึงให้หน่วยงงานภาครัฐมีกรอบ/ แนวทางในการดำเนินงานและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในารขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยื่งผ่านกลไกของการจัดสรรงบประมาแบบบูรณาการ

ที่มา : http://www.digitalthailand.in.th/about